Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop www.elenqvino.be. Deze website behoort toe aan: ElenQVino, Seringendreef 3, 9040 Sint-Amandsberg, België, ondernemingsnummer BE0715.549.429. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. ElenQVino.be kan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

Herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand zonder fysiek contact tussen koper en verkoper heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ElenQVino.be heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ElenQVino.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ElenQVino.be er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Levering

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. Eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant. Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan ElenQVino.be zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.

Verzending

De verzending van onze wijnpakketten gebeurt door ElenQVino.be zelf of door een externe partner die zorgvuldig is geselecteerd door ElenQVino.be op grond van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Onze wijnen worden in de regel verstuurd in een speciale beschermende doos. Indien u bij de levering vaststelt dat het pakket is beschadigd, weigert u het pakket. Een nieuw pakket wordt u dan opgestuurd. Nadien kan u geen aanspraak meer maken op herstel van de schade. ElenQVino.be levert in alle EU-landen. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant tenzij vooraf anders overeengekomen.

Leveringstermijnen

De leveringstermijnen vermeld op ElenQVino.be zijn indicatief. Leveringen binnen België gebeuren gemiddeld reeds de volgende werkdag. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst op ElenQVino.be. Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van ElenQVino.be, dan kan de klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden. Binnen de 30 dagen zal de klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen. In geval van levering door ElenQVino.be nemen wij vooraf contact op om een afspraak te maken.

Prijzen

De opgegeven prijzen op de web shop (https://elenqvino.be/product-categorie/genieten/) zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief eventuele verzendingskosten. De berekening van verzendingskosten of andere bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op de checkout-pagina vooraleer een bestelling te bevestigen.

Betaling

Betalingen gebeuren vooraf aan de levering tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij ElenQVino.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ElenQVino.be. ElenQVino.be houdt zich aan de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995). U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet melden via klantendienst@elenqvino.be. In dat geval vragen wij u, als bewijs van identiteit een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen. ElenQvino.be zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. ElenQVino.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 ElenQVino.be maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunt u makkelijk van uw computer verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Aansprakelijkheid

ElenQVino.be is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal ElenQVino.be de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van ElenQVino.be te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht. De aansprakelijkheid van ElenQVino.be is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling. Deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

De inhoud op de website ElenQVino.be is uitsluitend informatief bedoeld. ElenQVino.be stelt deze inhoud ter beschikking van de gebruiker maar biedt geen garantie dat alle informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor gebruik door derden. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ElenQVino.be is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van onze website.

Informatie op de website is onder voorbehoud van typfouten. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. ElenQVino.be nodigt de klant uit om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ElenQVino.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Klachten

Alle klachten moeten schriftelijk worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van ElenQVino.be beperkt zijn tot herstelling of omruiling.

Overmacht

ElenQVino.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ElenQVino.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 ElenQVino.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ElenQVino.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien ElenQVino.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde in voorkomend geval het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Contracterende partij

  • natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
  • juridische entiteiten met zetel in de EU.

Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Delen
Translate »